Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom ako Kupujúcim a Prevádzkovateľom, ktorý prevádzkuje svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese a to prostredníctvom internetového obchodu pri realizácii Objednávok a  uzatváraní Kúpnych zmlúv.Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí.                                                                                                             
Prevádzkovateľom Internetového obchodu je 

FRICO - PEPPE, s.r.o.

SNP 21 936 01 Šahy

IČO: 36546577

IČ DPH: SK2020155610

(ďalej len "predávajúci").

 

Orgán dozoru:
   Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

   PO BOX 49 A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č. : 037/7720 001
               037/7720 034
  fax č. : 037/7720 024

 

1. Objednávka tovaru

 

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu za tovar a zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, so Všeobecnými záručnými podmienkami, s reklamačnými podmienkami, o možnosti uplatnení práva odstúpiť od kúpnej zmluvy a o možnostiach alternatívneho riešenia sporov online /ARS/RSO/.

Objednávka bude potvrdená bezodkladne elektronickou formou po obdržaní objednávky.

                     

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú po odoslaní potvrdenia objednávky kupujúcemu. 

Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti, ktoré upravuje:

 1. zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 2. zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 3. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 4. zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 5. zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 7. zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 8. zákon č.102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje: 
·   dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru,
·   dodať faktúru, v ktorej uvedie celkovú sumu na úhradu tovaru, 
·   dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
·  za poškodenie zásielky zavinené poštou,
·  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov, 
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške  v zmysle objednávky
 • v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v dobe od 2 do 30 dní po prijatí elektronickej objednávky. Prípadné prekážky doručenia tovaru bezodkladne oznámi predávajúci  kupujúcemu.

 

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou na dobierku. Poštovné náklady zahŕňajú základné poštovné, príplatok za dobierku a príplatok za poistenie tovaru. Poštovné náklady platí kupujúci  platné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Faktúra zaslaná spolu s tovarom obsahuje celkovú cenu tovaru a náklady na poštovné. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až po zaplatení celkovej ceny faktúry, teda dobierky.

 

5. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu. 

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona č.102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomnou formou e-mailom alebo poštou. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.Zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po prijatí tovaru na našej adrese budú peniaze za tovar bezodkladne zaslané pre zákazníka. 

 

 

 

7. Alternatívne riešenie sporov online

Alternatívne riešenie sporov (ARS) Vám pomáha riešiť spory s predávajúcim, ak dôjde k problému v súvislosti s tovarom, ktoré ste zakúpili, ak spor nie je možné urovnať priamo medzi nami.

Subjekty ARS sú subjekty, ktoré sa zaoberajú mimosúdnym riešením sporov (nie sú to teda súdy). Niektoré z týchto subjektov vykonávajú svoju činnosť v plnom rozsahu online a označujú sa za subjekty riešenia sporov online (RSO). ARS a RSO sú obvykle finančne nenáročné, jednoduché a rýchle postupy, a preto sú výhodné pre zákazníkov i obchodníkov, ktorí sa tak môžu vyhnúť súdnym konaniam a s nimi spojeným nákladom.

Podrobné informácie o ARS a RSO:

http://www.spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/

http://www.spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/zastupovanie-v-sudnych-sporoch

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

 

8. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 2.), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

 

9. Záverečné ustanovenia


Tieto Obchodné podmienky sú platné od 27.10.2019.  

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_sk

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).